top of page

säännöt

 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kontioniemen Kyläyhdistys ry ja kotipaikka Kontiolahden kunta.

   2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminnallaan yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä sekä järjestää kylän yhteistä toimintaa ja kehittää Kontiolahtea yhdessä muiden yhdistysten kanssa. Yhdistys toimii linkkinä kyläläisten ja eri viranomaisten välillä.

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää

 1. teema- ja keskustelu- sekä koulutustilaisuuksia

 2. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

 3. järjestää fyysistä sekä henkistä terveyttä edistävää yhteisöllistä toimintaa

 4. tekee aloitteita eri viranomaisille

 5. käy neuvotteluja

 6. on yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa

 

   3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Kontioniemen, Kontiolahden Asemankylän, Kontiorannan, Kontiolahden sataman ja Uuron alueella asuvat henkilöt. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Syyskokous vahvistaa jäsenmaksun suuruuden.

 

    4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja (Yhdistyslaki 14 §).

 

    5. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäseneksi voidaan valita 15 vuotta täyttänyt yhdistyksen jäsen. Hallituksen toimikausi on syyskokousta seuraava kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Syyskokous valitsee toiminnan- ja varatoiminnantarkastajan.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus valmistelee syys- ja vuosikokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, suljetussa äänestyksessä kuitenkin arpa.

 

    6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla yksin, tai varapuheenjohtajalla, sihteerillä tai rahastonhoitajalla yhdessä toisen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön kanssa. Yhdistysrekisteri päivitetään henkilövalintojen muuttuessa. Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi ja nimenkirjoittajan tai nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus

 

    7. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomuksineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

    8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen SYYSKOKOUS pidetään loka-joulukuussa. Syyskokous käsittelee seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus, yhdistyksen puheenjohtaja

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Esitellään toimintasuunnitelma ja hyväksytään se

 6. Esitellään talousarvio ja hyväksytään se

 7. Valitaan seuraavalle kalenterivuodelle hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) varsinaista sekä kolme (3) varajäsentä.

 8. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista sekä venepaikkamaksuista.

 9. Käsitellään muut kokouskutsussa olevat asiat

 10. Päätetään kokouksen kannanotosta

 11. Muut asiat

 12. Kokouksen päätös

 

Yhdistyksen VUOSIKOKOUS pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Vuosikokous käsittelee seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus, yhdistyksen puheenjohtaja

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja hyväksytään se

 6. Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 8. Käsitellään muut kokouskutsussa olevat asiat

 9. Päätetään kokouksen kannanotosta

 10. Muut asiat

 11. Kokouksen päätös

 

Yhdistyksen kokoukset on pidettävä säännöissä määrättynä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta, erityisesti ilmoitettua asiaa varten, kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä

kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa yli puolet jäsenistä. Äänestys ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, päätöksen ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, suljetussa äänestyksessä kuitenkin arpa.

 

Jos yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yleisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava asiasta hallitukselle vähintään kuukautta ennen yleistä kokousta.

 

    9. PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Yleisen kokouksen pöytäkirja on kahden kokouksessa valitun pöytäkirjantarkastajan allekirjoitettava. Hallituksen kokousten pöytäkirjat hallitus tarkastaa ja hyväksyy seuraavassa kokouksessaan ellei kokouksessa toisin sovita.

 

    10. ESTEELLISYYS

Jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon eikä äänestää päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

 

    11. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan yhdistykselle aiheuttanut joko huolimattomuudellaan tai tahallisesti.

 

    12. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen yleiset kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköisellä kutsulla sähköisesti tai postitse lähetetyillä kutsukirjeillä ja ilmoittamalla kokouksesta kylän yleisellä ilmoitustaululla.

 

    13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

bottom of page